شیمی، پلیمر و نفت  

بازگشت   شیمی، پلیمر و نفت > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:108: 108 108
:100: 100 100
:27: 27 27
:72: 72 72
:64: 64 64
:11: 11 11
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:111: 111 111
:103: 103 103
:30: 30 30
:75: 75 75
:22: 22 22
:67: 67 67
:59: 59 59
:6: 6 6
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:101: 101 101
:28: 28 28
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:23: 23 23
:68: 68 68
:15: 15 15
:7: 7 7
:44: 44 44
:36: 36 36
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:110: 110 110
:102: 102 102
:29: 29 29
:74: 74 74
:66: 66 66
:13: 13 13
:58: 58 58
:5: 5 5
:50: 50 50
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:16: 16 16
:61: 61 61
:8: 8 8
:37: 37 37
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bye: Bye Bye
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:blind: Blind Blind
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bath: Bath Bath
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:bag: Bag Bag
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:angry: Angry Angry
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:1eye: 1eye 1eye
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:book: Book Book
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:beer: Beer Beer
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:band: Band Band
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:argue: Argue Argue
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:boxing: Boxing Boxing
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:banned: Banned Banned
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:baby: Baby Baby
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:alien: Alien Alien
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bye2: Bye2 Bye2
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:blow: Blow Blow
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:batman: Batman Batman
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:balloon: Balloon Balloon
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:apploud: Apploud Apploud
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:2guns: 2guns 2guns
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bored: Bored Bored
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:beta: Beta Beta
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bangin: Bangin Bangin
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:arrow: Arrow Arrow
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:ah: Ah Ah
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:brow: Brow Brow
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bleh: Bleh Bleh
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:bash: Bash Bash
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:bad: Bad Bad
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:angel: Angel Angel
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bye3: Bye3 Bye3
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:blush: Blush Blush
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:beee: Beee Beee
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:ban: Ban Ban
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:arabia: Arabia Arabia
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:afro: Afro Afro
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:boxed: Boxed Boxed
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:biggrin: Biggrin Biggrin
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:bann: Bann Bann
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:artist: Artist Artist
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sorry: Sorry Sorry
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:x5: 5 5
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:10nh: 10 10
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:42m: 42 42
:8_002: 8 002 8 002
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:f3: 3 3
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2x1: 21 21
:5i5: 55 55
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:z6: 6 6
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:1mm4: 14 14
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:41y: 41 41
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4h: 4 4
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:x7: 7 7
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:4u7: 47 47
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:1w9: 19 19
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2g6: 26 26


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است