شیمی، پلیمر و نفت  
بازگشت   شیمی، پلیمر و نفت > راهنما

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
لیست کد vB
[b], [i], [u] تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline
[color] رنگ
[size] اندازه
[font] قلم
[highlight] هایلایت
[left], [right], [center] چپ / راست / وسط
[indent] فاصله
[email] لینک کردن پست الکترونیک
[url] هایپرلینک URL
[thread] لینک کردن موضوع
[post] لینک کردن پست
[list] لیست گلوله ای / لیست پیشرفته
[img] تصاویر
[code] کد
[php] کد PHP
[html] کد HTML
[quote] نقل قول
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] فایل پیوست
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline
برچسب های [i] , [b] و [u] به شما اجازه ایجاد متن با حالت های italic , bold و underlined را میدهد.
طریقه استفاده [b]عبارت[/b]
[i]عبارت[/i]
[u]عبارت[/u]
مثال طریقه استفاده [b]این متن bold است[/b]
[i]این متن italic است[/i]
[u]این متن underlined است[/u]
نمایش مثال در موضوع این متن bold است
این متن italic است
این متن underlined است

رنگ
بر چسب [color] اجازه میدهد که رنگ برای متن انتخاب کنید.
طریقه استفاده [color=تنظیم]عبارت[/color]
مثال طریقه استفاده [color=blue]این متن آبی است[/color]
نمایش مثال در موضوع این متن آبی است

اندازه
بر چسب [size] اجازه میدهد که اندازه برای متن انتخاب کنید.
طریقه استفاده [size=تنظیم]عبارت[/size]
مثال طریقه استفاده [size=+2]این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است[/size]
نمایش مثال در موضوع این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است

قلم
بر چسب [font] اجازه میدهد که قلم برای متن انتخاب کنید.
طریقه استفاده [font=تنظیم]عبارت[/font]
مثال طریقه استفاده [font=courier]این متن به قلم courier است.[/font]
نمایش مثال در موضوع این متن به قلم courier است.

هایلایت
با برچسب [highlight] می توانید اهمیت متن انتخابی خود را نشان دهید.
طریقه استفاده [highlight]عبارت[/highlight]
مثال طریقه استفاده [highlight]این متن هایلایت شده است.[/highlight]
نمایش مثال در موضوع این متن هایلایت شده است.

چپ / راست / وسط
برچسب های [right] , [left] و [center] اجازه میدهند که تراز دلخواه برای متن خود انتخاب کنید.
طریقه استفاده [left]عبارت[/left]
[center]عبارت[/center]
[right]عبارت[/right]
مثال طریقه استفاده [left]این متن در تراز چپ قرار دارد[/left]
[center]این متن در تراز وسط قرار دارد[/center]
[right]این متن در تراز راست قرار دارد[/right]
نمایش مثال در موضوع
این متن در تراز چپ قرار دارد
این متن در تراز وسط قرار دارد
این متن در تراز راست قرار دارد

فاصله
بر چسب [indent] شما را قادر می سازد که برای متن فاصله گذاری کنید.
طریقه استفاده [indent]عبارت[/indent]
مثال طریقه استفاده [indent]این متن فاصله دار است[/indent]
نمایش مثال در موضوع
این متن فاصله دار است

لینک کردن پست الکترونیک
برچسب [email] به شما اجازه می دهد که پست الکترونیک مورد نظر را لینک کنید. می توانید با انتخاب و اصافه کردن پارامتر دیگری , برای نام گذاری آن استفاده کنید.
طریقه استفاده [email]عبارت[/email]
[email=تنظیم]عبارت[/email]
مثال طریقه استفاده [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]برای ایمیل فرستادن به من اینجا را کلیک کنید[/email]
نمایش مثال در موضوع j.doe@example.com
برای ایمیل فرستادن به من اینجا را کلیک کنید

هایپرلینک URL
برچسب [url] اجازه می دهد که لینک هایی به سایر فایل ها و سایتها بسازید. همچنین با اضافه کردن پارامتری می توانید آن را نام گذاری کنید
طریقه استفاده [url]عبارت[/url]
[url=تنظیم]عبارت[/url]
مثال طریقه استفاده [url]http://shimi.harferooz.com[/url]
[url=http://shimi.harferooz.com]شیمی، پلیمر و نفت[/url]
نمایش مثال در موضوع http://shimi.harferooz.com
شیمی، پلیمر و نفت

لینک کردن موضوع
برچسب [thread] اجازه می دهد که موضوعی را بوسیله شناسه (شماره) موضوع , لینک کنید. می توانید با در نظر گرفتن پارامتری به موضوع نام هم بدهی
طریقه استفاده [thread]موضوعات[/thread]
[thread=موضوعات]عبارت[/thread]
مثال طریقه استفاده [thread]42918[/thread]
[thread=42918]مرا کلیک کن![/thread]
توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
نمایش مثال در موضوع http://shimi.harferooz.com/showthread.php?t=42918
مرا کلیک کن!

لینک کردن پست
برچسب [post] اجازه می دهد که پست مورد نظر خود را بوسیله در نظر گرفتن شناسه (شماره) آن لینک کنید. می توانید یک نام هم برای لینک خود بوسیله تعیین یک پارامتر اختیاری تعیین کنید.
طریقه استفاده [post]پست[/post]
[post=پست]عبارت[/post]
مثال طریقه استفاده [post]269302[/post]
[post=269302]مرا کلیک کن![/post]
توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
نمایش مثال در موضوع http://shimi.harferooz.com/showthread.php?p=269302#post269302
مرا کلیک کن!

لیست گلوله ای
بر چسب [list] اجازه میدهد که بدون تعیین یک خصیصه , لیست ساده گلوله ای ایجاد کنید. برای گلوله دار کردن هر بخش ( جمله) از برچسب [*] استفاده می شود.
طریقه استفاده [list]عبارت[/list]
مثال طریقه استفاده [list]
[*]قلم اول از اقلام لیست
[*]قلم دوم از اقلام لیست
[/list]
نمایش مثال در موضوع
  • قلم اول از اقلام لیست
  • قلم دوم از اقلام لیست

لیست پیشرفته
بر چسب [list] اجازه میدهد که بوسیله تعیین یک خصیصه , لیست پیشرفته ایجاد کنید. این خصیصه مقداری است به این شرح: 1 برای لیست شماره ای , یا A برای لیست بر اساس حروف بزرگ , یا a برای لیست بر اساس حروف کوچک , یا I برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین بزرگ , و i برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین کوچک
طریقه استفاده [list=تنظیم]عبارت[/list]
مثال طریقه استفاده [list=1]
[*]قلم اول از اقلام لیست
[*]قلم دوم از اقلام لیست
[/list]

[list=a]
[*]قلم اول از اقلام لیست
[*]قلم دوم از اقلام لیست
[/list]
نمایش مثال در موضوع
  1. قلم اول از اقلام لیست
  2. قلم دوم از اقلام لیست
  1. قلم اول از اقلام لیست
  2. قلم دوم از اقلام لیست

تصاویر
بر چسب [img] اجازه می دهد که تصاویر را در پست های خود جاسازی کنید.همچنین می توانید آن را بوسیله ترکیب با برچسب [url] به سایت مورد نظر خود لینک کنید.
طریقه استفاده [img]عبارت[/img]
مثال طریقه استفاده [img]http://shimi.harferooz.com/morbid_blueb/statusicon/forum_new.gif[/img] (لینک نشده است)

[url=http://www.example.com] [img]http://shimi.harferooz.com/morbid_blueb/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (لینک شده است)
نمایش مثال در موضوع (لینک نشده است)

(لینک شده است)

کد
برچسب [code] متن شما را در قسمتی مجزا با قلم , رنگ و حالتی ثابت , نمایش می دهد.
طریقه استفاده [code]عبارت[/code]
مثال طریقه استفاده [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
نمایش مثال در موضوع
کد:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

کد PHP
برچسب [php] همانند برچسب [code] عمل می کند باین تفاوت که در نمایش کدهای PHP با هایلایت کردن قسمت هایی از آن هماهنگی ایجاد می کند. هر چند این برچسب برای کدهای PHP طراحی شده اما ممکن است روی زبان های دیگر برنامه نویسی وب نیز درست عمل کند.
طریقه استفاده [php]عبارت[/php]
مثال طریقه استفاده [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
نمایش مثال در موضوع
کد PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


کد HTML
بر چسب [html] اجازه میدهد که هماهنگی برای هایلایت کدهای HTML ایجاد کنید.
طریقه استفاده [html]عبارت[/html]
مثال طریقه استفاده [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
نمایش مثال در موضوع
کد HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

نقل قول
برچسب [quote] اجازه می دهد که متن شخص دیگری را نشانه دار کنید (نقل قول)
طریقه استفاده [quote]نقل قول[/quote]
[quote=نام کاربری]عبارت[/quote]
مثال طریقه استفاده [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;398]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
نمایش مثال در موضوع
نقل قول:
Lorem ipsum dolor sit amet
نقل قول:
نوشته اصلی توسط John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
نقل قول:
نوشته اصلی توسط John Doe نمایش پست ها
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
برچسب [noparse] اجازه می دهد که از اعمال کد های vB جلوگیری کنید.
طریقه استفاده [noparse][b]عبارت[/b][/noparse]
مثال طریقه استفاده [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
نمایش مثال در موضوع [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

فایل پیوست
بر چسب [attach] اجازه میدهد که فایل پیوست (نظیر عکس) در هر نقطه دلخواه از پست شما نمایش داده شود. از این گزینه می توانید جهت نمایش فایل های پیوستی که قبلا" ضمیمه شده اند در پست های خود استفاده کنید.
طریقه استفاده [attach]فایل پیوست[/attach]
مثال طریقه استفاده [attach]12345[/attach]
نمایش مثال در موضوع

War Dreams    Super Perfect Body    Scary Nature    Lovers School    Winner Trick    Hi Psychology    Lose Addiction    Survival Acts    The East Travel    Near Future Tech    How Cook Food    Wonderful Search    Discommend

Book Forever    Electronic 1    Science Doors    The Perfect Offers    Trip Roads    Travel Trip Time    Best Games Of    Shop Instrument    Allowedly


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است